Celem marki PEMOR jest dostarczenie bram segmentu premium w cenie z półki średniej. Zrezygnowaliśmy z tanich chińskich napędów i wprowadziliśmy w podobnej cenie napędy niemieckiej firmy Sommer. Spowodowane jest to faktem, że ten producent spełnia nasze wymogi jakościowe.

Najważniejsze informacje odróżniające bramy PEMOR od innych na rynku:

 • dostawa ok. 3 tygodnie od zamówienia, czyli o średnio połowę krócej niż u innych producentów
 • rozpatrywanie ewentualnych reklamacji w 24 godziny – rozwiązanie niespotykane na rynku
 • stosowanie innowacyjnych i opatentowanych przez nas elementów
 • własne prace badawczo-rozwojowe
 • napędy Sommer – bezawaryjne, w chwili obecnej najlepsze na rynku
 • 5 lat gwarancji

Producent udziela gwarancji na okres:

 • 5 lat od daty zakupu – gwarancja antykorozyjna poszycia
 • 5 lat od daty zakupu – gwarancja na osprzęt i elementy mechaniczne
 • 5 lat od daty zakupu – automatyka Sommer

UWAGA!!!
Gwarancja nie jest udzielana na produkty zamontowane w budynkach użyteczności publicznej lub lokalach użytkowych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

 

Warunki gwarancji:

Firma PEMOR zwana dalej Producentem, zapewnia w produkowanych przez siebie bramach i akcesoriach wskazanych w niniejszej karcie gwarancyjnej, zwanych dalej produktami, wysoką jakość oraz trwałość użytych materiałów a także sprawne funkcjonowanie, pod warunkiem, że:
– produkty nie doznały uszczerbku podczas transportu przez Sprzedającego, Kupującego lub inną osobę trzecią,
– produkty nie uległy uszkodzeniu od momentu wydania Kupującemu,
– montaż produktów wykonany był zgodnie z właściwą dla danego produktu instrukcją montażu,
– eksploatacja produktów była zgodna z zaleceniami podanymi w instrukcji użytkowania,
– nie dokonano napraw lub zmian w produktach przez podmioty nieuprawnione przez Producenta.
Gwarancja obejmuje wady produktu powstałe z winy Producenta, za które uważa się zastosowanie wadliwych materiałów, błędy produkcyjne i błędy konstrukcyjne.
Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji mogą być realizowane przez Kupującego po przedstawieniu przez Kupującego ważnej Karty Gwarancyjnej oraz jakiegokolwiek dowodu dokumentującego zakup produktu.

W przypadku stwierdzenia, wad Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Producenta w ciągu 60 dni od daty ich zauważenia. Wady widoczne muszą być reklamowane w ciągu 30 dni od daty zakupu, nie później niż przed zamontowaniem produktu. Nie spełnienie ww. warunku skutkować będzie utratą gwarancji z tytułu nie zachowania jej warunków.
Jeżeli Producent jest odpowiedzialny za stwierdzone wady, to może według swojego uznania:
– dokonać naprawy produktu u Kupującego,
– dokonać naprawy lub wymiany uszkodzonych bądź wadliwych elementów,
– zlecić naprawę sprzedawcy lub innej autoryzowanej firmie na koszt Producenta,
– dokonać wymiany produktu u Sprzedawcy lub u Kupującego,
– zwrócić wartość produktu według ceny zakupu, za zwrotem produktu.
O uznaniu gwarancji i sposobie jej rozpatrzenia decyduje wyłącznie Producent. W przypadku podjęcia decyzji o wymianie produktu, Producent może dostarczyć produkt podobny, tj. tego samego typu, rodzaju i jakości. Odpowiedzialność Producenta za wady produktu nie może przekroczyć wartości jego zakupu. Producent nie będzie
odpowiadać za szkody wynikłe w następstwie wady produktu, takie jak naprawa szkody, utrata zysku lub inne. Wszelkie uszkodzenia powstałe na skutek: niewłaściwego przechowywania, niewłaściwej konserwacji, montażu i użytkowania niezgodnego z instrukcją oraz innych przyczyn niezawinionych przez Producenta mogą być usunięte tylko na koszt Kupującego.

 

Gwarancją nie są objęte:

 1. Wszelkie zmiany koloru i jego zanik oraz korozja produktu lub jego podzespołów wywołane przez czynniki zewnętrzne takie jak słońce/skroplenia/kwaśne deszcze/sól itp. a także wszelkie inne zjawiska powodujące przyspieszoną korozję, w tym zbyt duża wilgotność powietrza w pomieszczeniu gdzie zamontowany jest produkt (pow. 60-65%). Inne niezależne od Producenta.
 2. Zmiany materiałowe; zmiany, które zachodzą w produkcie lub w jego elementach będące następstwem normalnego użytkowania, nieprawidłowości lub ograniczenia w funkcjonowaniu, wynikające np. z zablokowania spowodowanego oblodzeniem, śniegiem, gałęziami. Wszystkie inne uszkodzenia, wady i usterki, które nie są wadami produktu w rozumieniu niniejszej gwarancji.
 3. Wytarcie powłoki lakierniczej pod uszczelkami oraz w miejscach łączenia paneli (poszycia), wynikające z naturalnego procesu użytkowania, konstrukcji i sposobu działania produktu oraz jego zanieczyszczenia.
 4. Uszkodzenia produktu wynikłe z pozostawienia na produkcie folii ochronnych na czas dłuższy niż maks. 10 dni od daty montażu. 3-letnia gwarancja antykorozyjna dotyczy paneli i obowiązuje, gdy eksploatacja wyrobów będzie odbywała się w normalnych warunkach środowiskowych bez kontaktu z substancjami agresywnymi, wyroby nie będą eksploatowane w środowisku o bardzo wysokiej korozyjności (kategoria C5 wg PN-EN 12500), wyroby nie będą eksploatowane bliżej
  niż 500 m od linii brzegowej morza.
 5. Niezabezpieczone fabrycznie krawędzie cięcia oraz cięcia wykonane w trakcie montażu (końcówki drutów, linek, krawędzie otworów itp.) w odległości do 10 mm od linii cięcia.
 6. Złe funkcjonowanie produktu lub jego wady powstałe w wyniku montażu niezgodnie z właściwą dla danego produktu instrukcją montażu, czy też wykonanie montażu niezgodnie z ogólnie przyjętą sztuką budowlana.

W przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu Producenta do naprawy gwarancyjnej, koszty z tym związane w pełnej wysokości ponosić będzie Zgłaszający Reklamację.

W celu zrealizowania warunków gwarancji wymagane jest wykonanie raz w roku przeglądu technicznego produktu. Producent nie odpowiada za uszkodzenia produktów i straty ponoszone przez Klienta w następstwie wypadków będących poza kontrolą Producenta, na które nie ma on wpływu (np. działanie zjawisk tzw. siły wyższej itp.).
Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.